வகுப்பு 3 கணக்கு எண்களை ஒப்பிடுதல் கல்வித் தொலைக்காட்சி இணையவழி பயிற்சித்தாள் மற்றும PDF தயாரிப்பு இரா கோபிநாத்

 

 வகுப்பு     :    3 

                  பாடம்       :     கணக்கு

பாடத் தலைப்பு       :    எண்களை ஒப்பிடுதல் 

கல்வித் தொலைக்காட்சி இணையவழி பயிற்சித்தாள்

கேட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு சரியான விடையை எழுதுங்கள்

உடனே சரிபார்த்துகொள்ளுங்கள்

மீண்டும் முயற்சி செய்ய  பயிற்சி செய்ய 

இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

TRY AGAIN NOW

LIVE WORKSHEET இணைய பயிற்சித்தாள் தயாரிப்பு 

இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் திருவள்ளூர் மாவட்டம்

மாணவர்கள் பயிற்சி செய்து பார்த்து மீண்டும் முயற்சி செய்யலாம்

CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET IN PDF 

பயிற்சித்தாள் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

மீண்டும் பயிற்சி செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
Post a Comment

0 Comments