Showing posts with the label MATHSShow All
TERM1 CLASS 4 கணக்கு 1. வடிவியல் வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 கணக்கு 2.எண்கள் வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 கணக்கு 3 அமைப்புகள் வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 கணக்கு 4 அளவீடுகள் வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 கணக்கு 5.நேரம்  வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 கணக்கு  6 தகவல் செயலாக்கம் வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM MATHS 1 GEOMETRY FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM MATHS 2.NUMBERS FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM MATHS 3 PATTERNS FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM MATHS 4 MEASUREMENTS FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM MATHS FMATHS 5 TIME A B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM MATHS 6INFORMATION PROCESSING FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்