Showing posts with the label SCIENCEShow All
TERM1 CLASS 4 அறிவியல் 1. எனது உடல் FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 அறிவியல் 2 பருப்பொருள் மற்றும் பொருள்கள் FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 அறிவியல் 3 வேலை மற்றும் ஆற்றல் FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 அறிவியல் 4. அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM SCIENCE MY BODY FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM SCIENCE WORK AND ENERGY FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM SCIENCE SCIENCE IN EVERYDAY LIFE FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 EM SCIENCE 2.MATTER AND MATERIALS FA B TEST WITH CERTIFICATE தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்